Türkiye

Başakşehir / İSTANBUL

İ.O.S.B Mah. Hürriyet Bulvarı Deparko Plaza Apt. Kat:3 No:1/2/9 Başakşehir / İstanbul

Almanya

Friedrichstr / BERLİN

Berrmak GmbH Friedrichstr. 95 10117 Berlin

TR
TR

Politikalar.

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.

Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

İşçi Sağlığı Politikamız

"ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak,

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek,

Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak

Kalite Politikamız

Müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunarak müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, yenilikleri takip ederek ürünlerimizi Ar-Ge çalışmalarımızla devamlı olarak geliştirmek, kalitemizin sürekliliğini sağlamak için planlı olarak yatırımlarımıza devam etmek ve yurtiçi ve yurtdışında sürekli gelişmeye devam ederek firmamızın rekabet gücünü arttırmaktır.

Müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı

Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmayı

Tüm faaliyetlerinde ahlak kurallarına uymayı ve dürüst olmayı

Müşterilerin memnuniyetini sağlamayı

Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

Sektöründe yeniliklerde öncü olmayı

KVKK ve Aydınlatma Metni

BERRMAK.MAK. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  (“Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BERRMAK.MAK. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.  Kişisel verilerin işlenme amaçları; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiş olan amaçlarla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır. Şirketimiz ile ilgili/ilgisiz problemlerinin çözülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi Şirketimiz ile akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması,  Müşteri ve Çalışan memnuniyetinin sağlanması, Şirketimizin İnsan Kaynakları Süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi Şirketimizin Kariyer /Yetenek Gelişimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi Şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Taşınabilir mal ve kaynakların güvenliğinin temin edilmesi, İthalat / ihracat süreçlerinin yürütülmesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetiminin yapılması, Şirketimiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin yasal mevzuatlara uygun yürütülmesi, Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması Kişisel verilerin toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek amacıyla BERRMAK.MAK. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk Doğru ve gerektiğinde güncel olma Belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme  ve yukarıda listelenen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen ; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. Kişisel Verilerin aktarılması; Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında, ve Şirketin yükümlülükleri gereği, SGK, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde, hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Şirketin’ in ticari faaliyetleri kapsamında, Personelin sağlık bilgileri(Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, müşteriler, Şirket’e hissedar olan şahıslar,  ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3.kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Şirket ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması Şirketimiz kişisel verileri; Aktarılacak yabancı ülke mevzuatında kişisel verilerin güvenliği konusunda yeterli korumanın bulunması, Yeterli bir korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli koruma sağlanacağı ve aktarılan verilerin yalnızca amacına uygun şekilde kullanılabileceğine ilişkin yazılı taahhütlerinin bulunması ve kurulun izninin varlığı, şartlarıyla aktarılabilecektir. Yurtdışı otel rezervasyonu süreçlerinin yürütülmesi amacı ile kimlik ve iletişim verilerinin paylaşılması, İthalat ve ihracat süreçlerini yürütmek amacıyla tedarikçi ve müşterimize kimlik ve iletişim verilerinin paylaşılması doğrultusunda ve bu amaçlara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri sahibinin hakları Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kişisel verilerinin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet adresimizdeki başvuru formumuzu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile İ.O.S.B Mah. Hürriyet Bulvarı Deparko Plaza Apt. Kat:3 No:1/2/9, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.